Безопасност

С ясното съзнание за опасностите, произтичащи от производствената дейност на ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СРЕДСТВА

ЗА МОДИФИЦИРАНЕ НА ВРЕМЕТО гр. Стара Загора, Ръководството на Дружеството се ангажира с провеждането на системна Политика за

предотвратяване на големи аварии.

 

Целите на Политиката са да се гарантират:

 1. Безопасни условия на труд за работещите на площадката на предприятието.
 2. Недопускане на вредни въздействия върху здравето и имуществото на населението в района на предприятието.
 3. Опазване на околната среда от замърсяване.
 4. Високо ниво на култура на безопасност на целия персонал на Дружеството и на наетите външни изпълнители.
 5. Приемливост на дейността на предприятието за местната общност.

 

Основни принципи, заложени в Политиката са:

 

 1. Стриктно спазване на нормативната уредба.
 2. Прилагане на най-добрите практики по отношение на безопасността.
 3. Превантивно управление на риска.
 4. Приоритет на безопасността при изпълнение на производствената дейност.
 5. Системност и контрол в действията по предотвратяване на големи аварии.
 6. Обективност при поставяне на конкретни цели и измерване на резултатите.
 7. Прозрачност на дейността.
 8. Ангажираност на целия персонал.

 

За постигане на целите и изпълнение на принципите, Ръководството се ангажира:

 1. Да поддържа внедрената Система за управление на мерките за безопасност, чрез която да се гарантира системност, проследимест и контрол на действията, свързани с безопасността.
 2. Да осигурява необходимите финансови ресурси за функциониране на Системата и гарантиране на безопасността, насочени към:​
 • Повишаване на квалификацията и информираността на персонала.
 • Повишаване на надеждността на сградите, съоръженията и технологичното оборудване.
 • Използване на качествени суровини и материали.
 • Превантивно планиране и изпълнение на мерките за безопасност, пропорционални на риска.
 • Поддържане на готовност за действие при аварийни ситуации и ресурси за локализиране на последствията.
 1. Да предоставя регулярно на засегнатото население          обективна информация за риска от дейностите и мерките, които трябва да се предприемат в случай на аврия.
 2. При възникване на авария да уведомява навременно и обективно компетентните органи и гражданите.

 

Политиката е задължителна за персонала на СТРОЙПРОЕКТ ЕООД и персонала на наетите от Дружеството външни изпълнители.

 

Януари 2012 г.

Управител СТРОЙПРОЕКТ ЕООД

Христо Крушарски

 

 

 

 

    ИНФОРМАЦИЯ

 ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 И НАЧИНИТЕ НА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИТЕ НА АВАРИЯ

   

Настоящата информацията е изготвена от СТРОЙПРОЕСТ ЕООД – Предприятие за производство на средства за модификация на времето, гр. Стара Загора, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. Будапеща №68.

   

Дружеството се представлява от Христо Георгиев Крушарски в качеството му на Управител.

    

СТРОЙПРОЕКТ ЕООД притежава Разрешително на предприятие с висок рисков потенциал с

№ 143/2009, издадено от МОСВ.  

     

 Предприятието за производство на средства за модифициране на времето е разположено в Южен-Централен регион на България. Площадката на обекта е разположена в землището на град Стара Загора, в североизточната индустриална зона, в местността „Баритна мина”. Разстоянието до границата на най-близките застроени жилищни части на града (квартал Самара 3, зона с ниско застрояване - еднофамилни къщи) е около 2 km.

Разстоянието до границата на зоната с високо застрояване, респективно по-голяма гъстота на населението, е 3,1 km. Разстоянието до границата на ниско застроената част на квартал Самара 1 е около 3,3 km км. В близост до обекта в посока запад-юг-югозапад земите са раздадени за ползване по ПМС 4/88г. с цел производство на продукти за самозадоволяване. В част от имотите са изградени временни постройки тип вили, които се обитават целогодишно. Най-близките вилни постройки се намират на разстояние ~0,8km от обекта. Данните показват, че в периметър от 2km няма постоянно живеещи и постоянни жилищни постройки.

    

Предметът на дейност на предприятието включва:

 • Производство на пиротехнически и реагентни състави;
 • Производство на смесево ракетно гориво;
 • Производство на средства за модификация на времето;
 • Утилизация на боеприпаси;
 • Съхранение на ВВ.

 На обекта не се използват химични процеси за производство на взривни вещества.

Операциите по транспортиране и манипулиране с ВВ и детайли и изделия, съдържащи такива се извършват със средства с ръчно задвижване.

В потенциално опасните съоръжения не се допуска влизането на моторни превозни средства.

   

На площадката се използват и съхраняват взривни вещества и готови изделия, с класове и групи на съвместимост по класификацията на ООН, както следва:

      клас 1.1 - съвместимост B, C, D, G, J

      клас 1.2 - съвместимост B, C, G, J

      клас 1.3 – съвместимост C, G, J

      клас 1.4 – съвместимост B, C, D, S

Преобладаващи са рискови фрази: R2, R3, R4, R4, R6, R20, R22, R44.

Всички налични на площадката опасни вещества се съпровождат от Информационни листи за безопасност на производителя/доставчика.

Списък на опасните вещества, максималните налични количества и транскрипция на рисковите фрази и фразите за безопасност са представени в Приложение 2 в Авариен план за действие при възникване на  бедствия, аварии и катастрофи.

    

Идентифицираните потенциални аварийни състояния на база заобикаляща среда, съоръжения, дейности и използвани суровини и материали са: Експлозия, Пожар Земетресени, Терористичен акт и Авария в АЕЦ и трансгранично замърсяване.

Преобладаващият риск от дейностите и съхраняваните и използваните материали на площадката  е експлозия на ВВ.

Максимално количество ВВ, което може да се детонира едновременно – 10 т ТЕ.

Потенциални събития, които могат да доведат до развитие на голяма авария с експлозия са пожар и механично въздействие върху ВВ и готови изделия и опаковки, съдържащи ВВ.

Възникването на събития, които могат да се развият в голяма авария с взрив са възможни само при:

 • грубо нарушаване на технологичните регламенти, инструкциите за безопасност и правилата за пожарна безопасност на площадката – касаещи експлоатацията и поддръжката;
 • при природни бедствия с капацитет над проектния за съоръженията;
 • при саботаж, вследствие на нарушения във физическата защита на обекта.

                         

Аварийните сценарии са разработени на база резултатите от оценка на риска и включват:

 • Експлозия;
 • Пожар;
 • Земетресение;
 • Терористичен акт;
 • Авария в АЕЦ или трансгранично замърсяван

Сценариите са систематизирани и описанието им включва потенциални причини, честота на поява, аварийна последователност и предвидени действия за овладяване на развитието, очаквани последствия с вероятност за достигане на състоянието. Честотите на инициаторите и на аварийните състояния са определени по метода Дърво на отказите/Дърво на събитията. Последствията са определени по емпиричен метод.

Основната цел при изпълнение на аварийните действия е недопускане на експлозия – сценарий с максимално тежки последствия.

За всеки сценарии е разработен детайлен план за действие.

    

      Експлозия

Всяка ситуация, при която се допусне попадането на чувствителни към температурни и механични въздействия ВВ в такива условия, или използването на неподходящи за овладяването й средства може да се развие във взрив.

Друга потенциална възможност е умишлено действие с цел взривяване на съоръжения.

Сценарии 2, 3 и 4 могат да доведат до Сценарий 1.

Планираните действията при този сценарий са насочени към ограничаване на последствията – отстраняване на ВВ от зоната на експлозията, евакуация на хората, незабавно оповестяване на ОбПОК и ОКИЦ за информиране на населението.

 

      Пожар

На работните площадки е възможно възникване на запалвания при нарушаване на технологичните изисквания и изискванията по пожарна безопасност. При текущ работен процес е възможно възникването на къси съединения в електрическата мрежа и запалвания. Съществува вероятност от възникване на взривове.

В складовите помещения е възможно възникването на запалвания само при грубо нарушение на противопожарните правила от страна на отговорника на склада или при саботаж.

В битовата част е възможно възникване на запалвания в резултат на къси съединения или нарушаване на противопожарните правила от страна на персонала.

На площадката е възможно възникване на пожарни огнища поради неспазване на правилата за пожарна безопасност, пренасяне на горски пожар или саботаж.

При пожар на площадката или в съоръжения с ВВ, основната цел на действията е недопускане на попадането на ВВ в зоната на пожара и изпълнение на превантивни мерки за осигуряване на здравето на хората – на площадката и в прилежащите територии.

 

      Земетресение

Проектът на сградите и съоръженията осигурява здравината на строителните конструкции при възникване на земетресение от VІІІ или по-ниска степен по сеизмичната скала на Медведев-Шпонхоер-Карлик. Възможни са архитектурни нарушения по целостта на сградите - счупвания и повреди на врати и остъкляване.

За производствените сгради при текущ работен процес е възможно възникването на къси съединения в ел. инсталациите и критични ситуации на отделните работни участъци. Съществува вероятност от запалвания и взривове.

За складовите помещения не е възможно възникване на къси съединения поради липса на ел. инсталации, няма условия за възникване на критични ситуации. Не съществува вероятност от запалвания и взривове.

За битовата част е възможно възникването на къси съединения в ел. инсталациите. Няма опасност от развитие на ситуацията във взрив.

При по-висока степен на сеизмично въздействие е възможно напукване на стени, нарушения в структурите на съхранение в складовете.

Действията при земетресение целят да се запази здравето и живота на персонала, да се предприемат мерки за обезопасяване на потенциално опасните съоръжения и да се оповести своевременно ОбПОК и ОКИЦ за очакваните последствия, в зависимост от силата на сеизмичното въздействие и намиращите се на площадката ВВ.

 

      Терористичен акт

Поради спецификата на дейността и съвременната реалност, осъществяването на терористичен акт е много възможно.

Като терористичен акт се разглеждат изнасяне на ВВ, запалване или взривяване на съоръжения на площадката.

Действията при реализация на сценария са своевременно констатиране на нарушението, оповестяване на РС МВР, идентификация на извършителя, мащаба и използваните средства.

 

      Авария в АЕЦ и трансгранично замърсяване

Действията при възникване на радиационна обстановка целят да се изпълнят своевременно всички необходими мерки за осигуряване на здравето на персонала. Включват херметизация на помещенията и раздаване на медикаменти при необходимост.

За недопускане на събития, които потенциално могат да се развият в голяма авария се прилагат следните мерки:

 • Площадката се поддържа в пожаробезопасно състояние.
 • Всички сгради и съоръжения са проектирани съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, Наредба 2 за противопожарните и строително-техническите норми, Наредба № 7 за системите за физическа защита на строежите и нормативната уредба към Закона за устройство на територията.
 • Всички сгради и съоръжения и системите към тях се поддържат в проектно състояние.
 • Внедряването на промени става след оценка на риска.
 • Дейностите на площадката са организирани и се изпълняват в съответствие с Наредба № I-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.
 • Опита от експлоатацията и знанията от предотвратени или възникнали аварии се анализира и резултатите се отразяват в практиката, с цел подобряване на безопасността.
 • Технологичното оборудване и използваните инструменти са взривобезопасни и подлежат на ежедневна проверка.
 • Всички превозни средства, допускани на площадката, са с искрогасители. Движението на МПС площадката е строго регламентирано.
 • Манипулациите и транспортирането на товари в потенциално опасните съоръжения се извършва със средства с ръчно задвижване.
 • Персоналът е задължен да използва предпазно работно облекло (панталони и якета с дълъг ръкав) от материя, непредизвикваща искри от статично електричество (памук,вълна), затворени искробезопасни обувки. За определени дейности са задължителни допълнителни лични предпазни средства – маски и ръкавици.
 • Всички дейности се изпълняват по утвърдени технологични регламенти и инструкции за безопасност.
 • Допускът до работните места става след ежедневен инструктаж и оценка на здравословното състояние на персонала.
 • Работните места и помещения се поддържат в безопасно състояние и подлежат на непрекъснат контрол.
 • Възлагането на отговорности е в съответствие с наличие на необходимата квалификация.  Квалификацията на персонала се контролира и поддържа на ниво, гарантиращо предотвратяване на човешки грешки чрез различни форми на обучение - под формата на специализирано обучение за получаване на квалификация и инструктажи. Инструктажите се изпълняват по график и извънредно в съответствие изискванията на Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

Ограничаването на последствията от аварии се постига чрез бързи и адекватни действия за:

 • овладяване на развитието на ситуацията във възможно най-ранен етап, след приключване на основното химично превръщане,
 • информиране на определените за това лица за привеждане на външни органи и формирования в готовност за оказване на съдействие и предприемане на мерки за информиране и защита на населението,
 • изпълнение на мерки за превантивна защита на здравето и живота на намиращите се на площадката.

Мерките се планират на база анализ на всички предвидими ситуации и идентификация на възможните аварийни сценарии.

 

За изпълнение на аварийно-спасителни действия до получаване на съдействие от външни формирования и осъществяване на координацията с тях е създадена Постоянна обектова комисия за защита на работниците и служителите при бедствия, авари и катастрофи.

 • Дежурен охрана оповестява Председателя на ПОК и неговия заместник до 2 минути след регистрация на събитието.

         

          Христо Георгиев Крушарски   Председател                                        0888942787

 

 • Незабавно, след получаване на неговите разпореждания, започва оповестяване Дежурния в ОКИЦ и Дежурния в Общинската администрация
 • В зависимост от създалата се ситуация оповестява:

            Дежурния в Регионалната дирекция на вътрешните работи;

            Дежурния на Регионалното звено "Пожарна и аварийна безопасност";

            Дежурния в спешна медицинска помощ;

            Застрашените съседни обекти

 

Оповестяването се извършва чрез локална оповестителна система, стационарна и мобилна телефонна мрежа.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ

телефон

1.

Противопожарна и аварийна безопасност

160

2.

Спасителен отряд Гражданска защита

681488

3.

Районно полицейско управление

166

4.

Дежурен Община Стара Загора

250005, 614821

5.

Спешна медицинска помощ

600150, 635155

6.

Областна дирекция „Гражданска защита”

630765

7.

Областен координационно - информационен на дирекция „Гражданска защита”

623112

Всички

112

       

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА,

 КОИТО НАСЕЛЕНИЕТО СЛЕДВА ДА ПРЕДПРИЕМЕ В СЛУЧАЙ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ:

 

 • При получаване на сигнал от органите на Гражданска защита, запазете самообладание и предайте за опасността на хората, около вас.
 • Ако сте вкъщи, затворете и уплътнете прозорците, вратите и отдушниците, закрепете към тях мокри одеала, завеси и др. При възможност, заемете горните етажи на сградата.
 • Пригответе си противогаза, а ако нямате – намокрете марлена превръзка, кърпа или хавлия,
 • Ако се намирате на открито, напуснете заразения район, като се движите перпендикулярно на посоката на вятъра.
 • Ако сте в превозно средство, затворете прозорците, продължете по най-късия път и излезте извън заразения район.
 • Помогнете на пострадалите. Изведете ги на чист въздух. Не правете изкуствено дишане, освободете ги от стягащите дрехи. Препоръчително е на пострадалите да се даде топло мляко и минерална вода.
 • Пострадалите се изпращат в болнично заведение.
 • При излизане от заразения район, махнете и проветрете дрехите си, преди да сте свалили индивидуалните средства за защита. Промийте устата и очите си, измийте тялото си с вода и сапун и облечете чисти дрехи.
 • При завръщане по домовете и работните места /след отстраняване на аварията/ проветрете помещенията и избършете мебелите, пода и стените с влажна кърпа.
 • Обработвайте хранителните продукти чрез обилно измиване и отстраняване на повърхностния слой. Плодовете и зеленчуците от дворовете ползвайте, ако има разрешение на компетентните органи.
 • Не извеждайте на паша животните в заразените райони.
Във връзка със запазване присъствието на международния и вътрешни пазари от „Стройпроект“ ЕООД е необходимо разширяване на асортимента и капацитета на Предприятие за производство на средства за модифициране на времето, ситуирано в индустриалната зона на гр. Стара Загора. Планираната дейност е свързана с периодично увеличаване на производствените площи, което ще допринесе до гъвкавост при изпълнение на поръчки и задачи от различен характер.

Инвестиционното намерение е свързано с реконструкция на Сграда 48 и Сграда 23 с цел организиране на технологични линии с гъвкаво предназначение, в зависимост от временните нужди от изпълнение на поръчки.

Ситуирането на новите цехове е подбрано така, че да съвпада с мястото на старите цехове в завода. За цялата територия на предприятието е проверено, че инвестиционното предложение не оказва никаква вредно въздействие върху елементите на околната среда, защитените зони и населените места. Не се увеличават количествата ОВ. Не се прилагат и нови класове ОВ.

Във връзка със запазване присъствието на международния и вътрешни пазари от „Стройпроект“ ЕООД е необходимо разширяване на асортимента и капацитета на Предприятие за производство на средства за модифициране на времето, ситуирано в индустриалната зона на гр. Стара Загора. Планираната дейност е свързана с периодично увеличаване на производствените площи, което ще допринесе до гъвкавост при изпълнение на поръчки и задачи от различен характер.

Инвестиционното намерение е свързано с реконструкция на Сграда 48 и Сграда 23 с цел организиране на технологични линии с гъвкаво предназначение, в зависимост от временните нужди от изпълнение на поръчки.

Ситуирането на новите цехове е подбрано така, че да съвпада с мястото на старите цехове в завода. За цялата територия на предприятието е проверено, че инвестиционното предложение не оказва никаква вредно въздействие върху елементите на околната среда, защитените зони и населените места. Не се увеличават количествата ОВ. Не се прилагат и нови класове ОВ.

 

www.cloud-seeding.info © 2013 Изработка на сайт
Уеб сайтът www.cloud-seeding.info използва „бисквитки“. С ползването му Вие се съгласявате с Политика за поверителност и Политика за бисквитките. Научете повече за „бисквитките“.

     Настройки на бисквитките   Приемам     
Настройки на бисквитките
Използваме „бисквитки“, за да предоставим възможно най-доброто потребителско преживяване на нашия уеб сайт. От тук може да включвате или изключвате бисквитките, които сайтът използва.
Категория
НеобходимиЗаписват данни, които са необходими за основни функции на сайта, пр. записване съгласието на посетителя с Политиката за бисквитките.
СтатистическиСъбират статистически данни за посетителите, пр. използват се от Google Analytics за оптимизиране обмяната на данни, разпознаване на посетителя и др.
РекламниИзползват се за провеждане на рекламни кампании в мрежата на Google, Facebook и др., пр. използват се за проследяване на посещенията от рекламни кампании.
Изключи бисквитките