Политика за поверителност

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

„Стройпроект“ ЕООД разполага със собствен сървър, който се управлява от дружеството. Никое външно лице или организация нямат достъп до софтуера и информацията, която обработваме. Уебсайтът използва криптирана връзка за сигурност и защита на преноса на данни с конфиденциално съдържание. Може да разпознаете използването на криптирана връзка по начина на промяна на адреса на браузъра от „http://“ на https://.
Като оператор на лични данни „Стройпроект“ ЕООД предприе необходимите организационни и технически мерки, за обработване на личните Ви данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин. 
Препоръчваме Ви да прочетете настоящата информация внимателно, за да научите повече подробности за начина, по който се обработват личните Ви данни в качеството Ви на клиент, потенциален клиент, лице, свързано с наш клиент, съконтрагент, лице за контакт, представляващ юридическо лице или друга заинтересована страна. Настоящият документ съдържа също информация за Вашите права и начините, по които можете да ги упражнявате.


Повече информация за българското законодателство относно защитата на личните данни можете да намерите на интернет сайта на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg

 

1. За компанията
„Стройпроект“ ЕООД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни с оглед осигуряване на поверителност и законосъобразно обработване на личните Ви данни.

 

2. Дефиниции
а. „Лични данни” е всяка информация, отнасяща се до физическо лице /субект на данни/, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или косвено чрез идентификатор като: име, единен граждански номер, информация за местонахождение, пол, адрес, телефонен номер, онлайн идентификатор или чрез един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. 
б. „Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, извършвани с лични данни чрез автоматизирани или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

3. Права на субектите на данните
В случай че Вие сте лице, чиито лични данни се обработват от „Стройпроект“ ЕООД, съгласно Общия регламент за защита на личните данни, в сила от 25.05.2018 г., Вие имате следните права, които можете да упражните: а. Право на достъп; б. Право на корекция, преустановяване на обработването (налагане на ограничения за обработване и/или заличаване (изтриване); в. Право на преносимост на личните данни; г. Право на възражение; е. Право да оттеглите съгласието си за обработване на личните данни за целите, посочени в Декларацията за съгласие; ж. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). 
Упражняването на правата Ви не може да бъде противопоставено на предоставянето на на личните Ви данни на компетентните органи за предотвратяване, разследване и разкриване на престъпления.

 

4. Видове обработвани лични данни
„Стройпроект“ ЕООД може да обработва различни видове лични данни, свързани с физическата, социалната или икономическата Ви идентичност. Данните могат да бъдат получени от Вас като субект на данните, от трети лица, или могат да бъдат генерирани от „Стройпроект“ ЕООД във връзка с обслужването Ви като клиент, а именно:


4.1. Основни данни (Basic data)
- три имена 
- телефонен номер – мобилен/фиксиран 
- имейл адрес 
- постоянен адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава) 
- настоящ адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава) 
- информация за ползвани от Вас продукти


4.2. Разширени данни (Extended data):
„Стройпроект“ ЕООД може да обработва някои или всички от посочените по-долу категории разширени данни („Extended data”) за постигане на описаните по-долу цели, единствено когато разполага с основание за това. 
а) за да Ви идентифицира: 
- три имена 
- място на раждане/държава 
- дата на раждане 
- националност (гражданство) 
- категория на управление (шофьорска книжка) 
- постоянен адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава) 
- настоящ адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава) 
- данни от лична карта 
- клиентски номер 
- номер от национална регистрация/ЕГН 
- данъчен номер 
б) за да се свържем с Вас: 
- телефонен номер – мобилен/фиксиран 
- имейл адрес 
- постоянен адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава) 
- настоящ адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава) 
- подобни данни на лица за контакт, свързани с Вас.


4.3. Публични данни и данни, придобити чрез трети лица
„Стройпроект“ ЕООД може да обработва публична информация, като например информация, която е оповестена в публична база данни или публичните регистри


4.4. Местоположение/локация
Тези данни се обработват единствено, ако разрешите достъп до Вашата локация и тя е необходима за изпълнение на услугата.


4.5. Видеоизображения от камери за сигурност

 

5. Получатели на лични данни
Личните данни, в общия случай, се обработват от служители на „Стройпроект“ ЕООД. Обработването на лични данни може да бъде извършено и от други лица, обработващи лични данни, с които имаме сключен договор за тази цел и които изпълняват дейности, представляващи част от услугите, предоставяни от „Стройпроект“ ЕООД. При наличие на законно основание личните данни могат да бъдат предоставяни на други администратори, които да ги ползват за свои законни цели. 
Получатели на лични данни могат да бъдат: лица, на които Администраторът е възложил обработването на лични данни по организационни причини; доставчици на продукти и услуги за Администратора; фирми, предоставящи информационни и комуникационни технологии за улесняване на работата на операционните системи и услуги; външни експерти, с които Администраторът има сключени договори; фирми, специализирани в архивирането на дигитална информация и достъп; включително и такива, установени извън Европейското икономическо пространство. „Стройпроект“ ЕООД препраща личните данни до държави, които не са членове на Европейското икономическо пространство (трети страни), при условие, че е осигурено адекватно ниво на защита на личните данни съгласно местното и европейско законодателство и предоставените лични данни са достатъчно защитени в съответната трета държава и при получено одобрение от Комисията за защита на личните данни. Вашите лични данни могат да се предоставят на трети страни извън Европейското икономическо пространство с Вашето изрично и свободно дадено съгласие.

 

6. Цели при обработването на лични данни
Личните данни, събрани от „Стройпроект“ ЕООД в качеството на Администратор на лични данни, се обработва за различни цели, както следва: 
-за установяване на самоличността Ви като клиент и достоверността на Вашите лични данни;
-за осигуряване на услугите, които предлагаме;
-за продажба на продукти/услуги и за изпълнение на договор;
-за отчетност пред държавните и контролни органи;
-за статистически или научни цели;
-за изпращане на съобщения за продукти и услуги;
-за съдебни спорове;
- за вътрешна отчетност, анализ и развитие на предлаганите продукти и услуги.

 

7. Срок на съхранение на личните данни
„Стройпроект“ ЕООД използва и съхранява Вашите лични данни в срок до една година или в установените от различни материални закони срокове за това.

www.cloud-seeding.info © 2013 Изработка на сайт
Уеб сайтът www.cloud-seeding.info използва „бисквитки“. С ползването му Вие се съгласявате с Политика за поверителност и Политика за бисквитките. Научете повече за „бисквитките“.

     Настройки на бисквитките   Приемам     
Настройки на бисквитките
Използваме „бисквитки“, за да предоставим възможно най-доброто потребителско преживяване на нашия уеб сайт. От тук може да включвате или изключвате бисквитките, които сайтът използва.
Категория
НеобходимиЗаписват данни, които са необходими за основни функции на сайта, пр. записване съгласието на посетителя с Политиката за бисквитките.
СтатистическиСъбират статистически данни за посетителите, пр. използват се от Google Analytics за оптимизиране обмяната на данни, разпознаване на посетителя и др.
РекламниИзползват се за провеждане на рекламни кампании в мрежата на Google, Facebook и др., пр. използват се за проследяване на посещенията от рекламни кампании.
Изключи бисквитките